Search form

Luka 2:14

14“Utura ena Anutura zazo bamu waise. Zebura ena ema bama Anutu meni gawi ewanana inowera amira nana bega kei awinoya.” Ago sewa awa.