Search form

Luka 2:16

16Nukare eya baro Mariato Yosefere itiwato giro mai uno bulimakao betawara duro itinu giwa awa.