Search form

Luka 2:21

Nukare Yesura zazo sewa.

21Ama waiko be 8 ago tepo wenu nukare maira tama aiso kapero zazo nuso Yesu asewa. Nu miera nana tinira ena kaka kei awamure angelo meni zazo awa senua.