Search form

Luka 2:22

Simionto Anare nuto Yesu Anutura ibu bamura ena giwato.

22Mia maire korawai saramariseto Mose meni lo ge potinu itisonua, are be nuso awa munu giro mama mia meni mai awa Tuara nana benaura potamu sero puro bamu Yerusalem niwato awa.