Search form

Luka 2:24

24Noko nuto Tuare zame potamu sero bamuwato. Awa Tuara lo ge sai ego itia amira te wewato: “Nikare miera zame potamu sero giro ni niu etota ni guma seka eto awa potiwo.”