Search form

Luka 2:26

26Ozana meni numore emoko ego senua awa, “Ni eya oko betamunosa. Tepo awa. Ni noma Anutura Soyai Ema zazo Kristo awa giro amire betamunosa.”