Search form

Luka 2:35

35Ago wara kotumai nusokare bezai awa kei damu namunoya awa. Noko duba nai bamubake niso nana kei awamunoya. Duba nai awa moka niso kasiwa meni gayai ago ine kei awamunoya.” Ago senua awa.