Search form

Luka 2:39

Yosefe nu maeto miere puro ewesemuro Nasarete bamuwa.

39Nukare nena bamubamu Tuara ge meni warise sai itinua awa dago wewa tepo wenu ewesemuro Galilaya zebura baro Nasarete nata nusokarera kei awewa awa.