Search form

Luka 2:41

Yesu zepa nuso 12 tepo wenu amire Anutura ibu bamura bamunua.

41Yesura mia mama nuto zepa sero pura bamu zazo Betai Daininua awa gamu sero Yerusalem nate wititinoisowato awa.