Search form

Luka 2:44

44Nuto nu ema bama enire dai aita wetia ago sewato. Are waiko nuto aita weroto dubu nusotorata noko otao mamai nana ena tamamu wewato tepo wenu