Search form

Luka 2:46

46Nuto nu tamaira bua wewato waiko be etorobara ago tepo wenua. Ago wero amire ama meni awa nu ibu bamu du itinu tamuwato awa. Nu gipai emara nana soe arumuro itise ge ina-sa wero ninitinoise itiwa.