Search form

Luka 2:5

5Nu bama seronai nuso Mariato bamuwato awa. Nuto zazo nusoto gayarise sero bamuwato awa. Ata Maria nu mou wai.