Search form

Luka 2:7

7So esewara awa ema bama meni puro tepo wero itiwa. Are nu mai nuso mata mua mai awa pumuro mo meni dowero poti bulimakao betawara ninu itinua.