Search form

Luka 20:13

13Ago wewa buara mama meni giro ego senua awa, ‘Nogo wamunoni? Na mai naso nu wama naso awa potana bayamunoya. Bayai nukare nu yaba wamunorita?’