Search form

Luka 20:14

14Ago sero iyetinu bamunu dia meni mai awa giro ina-sa wero ego sewa awa, ‘Nu ami noma zebu emira mama wamunoya, are numa danakai betai zebu ewa nasokai wae.’