Search form

Luka 20:15

15Ago sero nu musuna-masuna inomite puro baro wain bua doro pua atune ena dewa betenua awa.” Yesu uge awa diro ema atata wero senua awa, “Buara mama meni dia wai emare nogo wamunoi?