Search form

Luka 20:16

16Nu muro nukare damunoya. Ago wero dia seka bua nusora potamunoya.” Yesu ago senu nukare niniro ego sewa awa, “Tepo awa. Ago ine oko kei awaise!”