Search form

Luka 20:18

18Zo nu omata amira duwamunoya ami zasamunoya. Ota omata ami ema zora nana tame duwamunoya, awa ema awa dai zasero mumuka gege wamunoya.”