Search form

Luka 20:19

19Ago senu lo ge gipai emare pris babezinomare meni ge bezai senua ami nukare pumunu giro waiko da amire nu benai sora potamu sewa, ata nukare ema bama azu wero giro dowa awa.