Search form

Luka 20:2

2numore ego sewa awa, “Ni namorekare se, ni ara bera tani awa inowesi? Agai senu tani awa inowesi?”