Search form

Luka 20:20

Nukare Sisare takis potamunorita asero Yesu atata wewa.

20Are nukare Yesu ziro puro ema tuara nana wanera potamu sero nu uma wewa. Ago inoise nukare ema eni potiwa baro ge ninaira esega wero nu gosinoiwa. Awa nu ge waya zo sai giro nu sanamu sero wewa.