Search form

Luka 20:24

24“Moni zo gipeu gane. Agoro ititire zazore monira itia ewa awara ni?” Ago senu nukare sewa awa, “Awa Sisara.”