Search form

Luka 20:26

26Ago senu nukare nu ema bama nana benaura sanaira te kaka wamu wenua. Noko ge senua awa niniwa kotumai kaka kei awamu wenu ne seri wero giro dowa.