Search form

Luka 20:30

30Are namba tu meni bama da awa noko atiro noe mai tepo betenu