Search form

Luka 20:31

31namba tri meni bama da awa noko atiro noe mai tepo betenu, ago daba wero baro nukare namisini 7 ami bama da awa atiwa, ata nukare mai tepo betewa awa.