Search form

Luka 20:39

39Nu ago senu lo ge gipai ema eni meni ego sewa awa, “Gipai ema, ge tosa awa genakare neine inoya.”