Search form

Luka 20:41

Yesu meni Kristora susu amira Farisayo atata wenua.

41Ata Yesu meni numorekare ego senua awa, “Agoro nukare nogoro ego toweri, ‘Yuda emara Soyai Ema zazo Kristo awa nu Dawidira sibuna?’