Search form

Luka 20:42

42Ata yere buku nasokai zazo Sam amira awa Dawidi nu nutope ego sero gaenua awa,

Tua meni tua nasore ego senua awa,

‘Ni muro wana me nasora arumuro