Search form

Luka 20:5

5Ago senu nukare nutopekare ge ina-sa inoise ego sewa awa, “Nakai ‘Yohanera ou gutai awa utura nena’ asamunonakai, awa nu ego samunoya awa, ‘Are nikare nogoro ge nuso kaka ninamu wisewi?’