Search form

Luka 20:6

6Ata ego samunonikaita, ‘Yohanera ou gutai awa emara nena gege awa.’ Ago sanakai erama dapikarago emi omata nasokai nana apamunora. Nera kota, nukare Yohane gasara porofete me inoisia.”