Search form

Luka 20:7

7Ago sero nukare Yesure ge ina ego sewa awa, “Yohanera ou gutai awa nana ena kei awenu, awa nakare kaka gamu inonakare.”