Search form

Luka 21:10

10Yesu meni ago sero numorekare ego senua awa, “Ema dubu eni nukare bogi-zuzuna ema dubu enire wamunora. Ota ema tua enira dubu ami ema tua enira dubure bogi-zuzuna wamunora.