Search form

Luka 21:12

12Ota nena awa dapikarago kaka kei awamure nukare nikare saniro yaya bua nimorekare potara tamamunowa. Ago wawa nikare puro poti yere ibura niro ana nikare gera potiro amire benai sora potamunora. Nikare zazo naso puro nowewa, ami emo nukare nikare puro ema tua nana benaurata noko ema tua osesenai enira nana potara ge bua wamunowa.