Search form

Luka 21:15

15Nera kota, nane kotumai ewanana nimorekare potamunona. Ago wana iwo nisokare meni ge awa azu sai ine tepo. Noko puro osai ine tepo awa.