Search form

Luka 21:21

21Be amira ana ema Yudaya zebura itamunora ami azu sumuro bamu dirumura narise. Ema Yerusalem mokara itamunora ami nata doro sumuro bayarise. Ema eni goma atune itamunora ami nate oko toyarise.