Search form

Luka 21:25

Ama Emara Mai meni ewesemuro mamunoya.

25Tani eni inuara enata, waikora enata, kunara ena kei awamunora. Noko zebura ena ewa bamubake eriro bezinuai erama dubu sero meni niniro azu inoise kotumu-katumu wamunora.