Search form

Luka 21:29

Ni fik meni Yesu kei awaira be awa gipinoya.

29Yesu ago sero ge bezai zo numorekare ego senua awa, “Nikare ni fik ata ni eni amira tani kotumuro susu zo giu.