Search form

Luka 21:32

32Na ge me memeka nimorekare sane. Ema bama zeme zebura nora ami kaka betero tepo wamu nuara amire nena awa dapikarago kei awamunoya.