Search form

Luka 21:36

36Nikare nena bamubamu kei awamunora amira mokara ena zewai wero noma na Emara Mai amira nana benaura dopamu sero duba gitawa tepo eyaya isa toise noiwo.” Ago senua awa.