Search form

Luka 22

Yudas nu Yesu ema giti kopire potamu sero baro sero niniro awewa.

1Pura bamu zo ame yis tepo ninoisowa amira waiko zo zazo nuso Betai Daininua amira pura awa kei awamu inoinu 2pris babezinomare lo ge gipai emare nukare ema bama azu inoise Yesu upene daira ebata kau wewa. 3Kau inoiwa Satan meni Yudas nana mokara toinua. Yudas zazo nuso Iskeriot asinoisowa, nu bua mai 12 amira zo. 4Nu ami baro pris babezinomare ibu bamura polis amira dia enire dai poti dara niro nu Yesu kereniro wana nusokarera potai parise senua. 5Ago senu nukare niniro yawa sara inoise numore omata eni potamu sewa zewai wenua. 6Ago sero sewa nu ge nusokare niniro, “Te wetia. Ago wamunona,” asero nu ego kotumunua awa, “Ema bama tepo Yesu imata nuai amire kerenamunona.” Ago kotupitinoise Yesu kereniro wana nusokarera potamu ebata tamaira bua wenua.

Yesura bua mai eto nuto bona naira nena sia wewato.

7Pura ame yis tepo amira be kei awenua. Be amire nukare wo sipsip mai darise sai itisonua. 8Are Yesu nu mai eto Petoroto Yohanere iyetitinoise ego senua awa, “Nito baro ame nasokai sia wewoto muro nanekai.” 9Ago senu nuto sewato awa, “Ni masi na-amira ena sia waninseto kotupitinosi?” 10Ago sewato nu ego senua awa, “Nito niniuto. Nito nata mokara baro ema zo ou au bamu dimuro puro tupima nito ebete ena tamamunoya. Nito ema awa ama ganero baro so toyai giro nito so da amira toiroto 11sora mama atata wero ego sewoto, ‘Nakare ata gipai ema ami so moka na-amira ena Betai Daininua amira bona namunonikare?’ 12Ago sawato nu so moka bamu zo so ike itia awa nimoreto gipamunoya. So moka awa sawa diai au-tewa sia wai itia. Gipai giro ana nito bona naira nena sia wewoto.” 13Ago senu nuto baro Yesu meni senua da ago ine tamuroto amire Betai Daininua amira ana-bona naira nena sia wewato awa.

Yesu bua maire bona potinua.

14Naira be zora awenu Yesu nu nena naira masi amira baro aposolore dai arumuwa awa. 15Ago wero nu numorekare ego senua awa, “Na yaya kaka tamamure bona ei awa nimorekare dai nanise duba wititinowia. 16Na me memeka nimorekare sana niniu. Na bona noko oko namunona. Bona me Anutu imata Tua wero nuamunoya amira natara ena kei awamunoya awa namunona.” 17Ago sero nu akou zo pumuro Anuture kokopai asero amire ego senua awa, “Nikare akou ei awa puro te niwo. 18Na nimorekare tona. Zeme emireta ama na ou wain noko oko namunona. Be Anutu imata Tua wamunoya amira be kei awai amire noko namunona.” 19Ago sero nu porong pumuro Anuture kokopai asero eweweniro bua mai nusore potitinoise ego senua awa, “Pumuro niu. Ei awa pisi naso. [Na nikare soremaise potitinona. Ama nikare na kotupitinoise ago ninoise noiwo.” 20Ago senu nena niro tepo wewa amire akou ou wainire zo pumuro da ago inoise ego senua awa, “Ou wain ei awa orara naso. Orara naso awa nikare emo zozinona. Orara ami Anuture tairo nuai amira ge seka awa ziai zewai wamunoya.] 21Ota gosinowa: ema na poti iwora nana wanera namu inoya ami namore dai nena naira masira itia. 22Na Emara Mai meni betai naso Anutu meni senu itewia amira te betamunona, ata ema na kerenamunoya nu awa, oi! ina nuso nogo pumamunoi?” 23Nu ago senu giro nukare nutopekare atata ina-wa inoise ego sewa awa, “Nasokai nana ai meni wamunoi?”

Bua mai nukare ge meni ina-da wero ai meni gita wai ema nusokare wamunoi ago sewa.

24Bua mai nukare ge meni ina-da inoise ego sewa awa, “Ai meni gita wai nasokai wamunoi?” 25Ago sewa nu senua awa, “Zebura ema tua meni ema bama nukare souwarise towera. Noko ema putou bamure ami ema osai meni nukare bayao ema asarise towera. 26Ata nikare ago oko wamunowa. Tepo awa. Ata ema zo nisokare nana ena bamu nisokare wamunoya ami osai ine wero nuaise. Ata giti kopi nisokare meni soumai ine wero nuaise. 27Nikare seu. Ai meni bamu inoi — arumuro nena ninoise itia ami bamu inoita dopero nena potitinoya ami bamu inoi? Gosinowa, nena ninoise itia ami bamu inoya. Ata nane meni awa nisokare nana soe noise soumai ine wero nowena. 28Na yaya mokara nuawena nikare na kaka duamu namore dai nowewa. 29Mama naso meni na nena dapikarago amira dia bamu wero nuanise putou namore potinua. Da ago nane putou nimorekare potitinona awa. 30Are na imata Tua wero nuamunona be amire nikare namore dai nena namunonakai. Nikare ema tuara arumai ago ine amira arumuro itise Isreli ema dubu 12 awa awina-dawina wamunowa.” Ago senua awa.

Yesu nu ama Petoro meni numa poti gutipe namunoya amira ge senua.

31Yesu meni Petoro emo zo amuro ego senua awa, “O Simon, sana nini. Wuit zasero wasawera me ewe puti ewe awinowia ago ine Satan meni nikare puro zasero wasamu sero senu Anutu meni nininua. 32Ata na ni emo isa emoko sesena. Awa tuma diai niso besai azu isa sesena. Are ama ni noko ewesemuro otao mamai niso ziasa zewai wamunora.” 33Ago senu Petoro meni numore ego senua awa, “Tua, ni benai sorata betaira bayasa na te bayamunona.” 34Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Petoro, na nimore me tona. Nine pi emire kokara ge kaka samure ‘Na Yesu kaka gamu’ ago sasa be etorobara wamunoya.” Ago senua awa.

Moni itaire kaitare kasiware amira ge.

35Nu numorekare ego senua awa, “Na gita nikare moni tepo kaita tepo sandol tepo iyetena nikare baro nena kau wisewita?” Ago senu nukare sewa awa, “Tepo.” 36Ago sewa nu noko numorekare ego senua awa, “Ota zeme meni awa ema zo nu moni itia ami puro nuaise. Ota kaita puro noya ami da ago waise. Ota ema zo nu bogi waira kasiwa tepo giro tama woi nuso potaise zuma gayara nu noko bogi waira kasiwa zo zuma gaero pumae. 37Na nimorekare tona ewa: Ge gayai ego itia ami naso nana ena me waise sai itia. Ge awa ego ewa,

Nukare nu giwa lo ge dai ema ine wenua.”

38Ago senu nukare ego sewa awa, “O Tua, giyo. Nakai bogi waira kasiwa eto itia ewa.” Ago sewa nu numorekare ego senua awa, “Nena amira oko tona. Dou!” Ago senua awa.

Yesu Gesemani ni buye ena isa bua wenua.

39Yesu nu Oliwa dirumura eyaya susawisonua, are be amire nu nata doro ago bamunua. Bamunu bua mai nukare nu ama ganero bamuwa. 40Nu agewa amira kei awero numorekare ego senua awa, “Etetenai nisokare nana kei awamia, isa seu.” 41Ago sero nu nukare doro omata saitiro apawenakai baro duwitinowia ago ine baro bawa diro isa toise ego senua awa, 42“Mama, ni yaya naso nana tupia awa gazamu wero giro gazeyo. Ota ni ara tamai nasora kota ara tamai nisora weyo.” [ 43Ago senu utura angelo zo meni osero nu zinu zewai wenua. 44Yesu nu duba zazaumunu isa zewai wero toinu wiri nuso orara ine wero muro ose zebura ninua.] 45Nu isa tomite eriro bua mai nuso nana baro nukare duba nai tamuro mou wero gitawa inoiwa ginua. 46Giro awa-uzero numorekare ego senua awa, “Nikare nogoro gitawa inowi? Nikare eriu isa sawe. Inuawa nena etetenai ami muro nikare tamamia.”

Yudas nu Yesu iwo emara nana wanera potinua.

47Yesu nu ge ago toise itinu ema dubu bamu meni nuso nana muwa. Ema zazo nuso Yudas, nu awa bua mai 12 amira nana zo, nu ami gita wenu muwa. Nu Yesu imamu sero nuso nana zorage bamunua. 48Ago wenu Yesu meni ego senua awa, “Yudas, ni nogoro na Emara Mai imai niso meni kereniro goroba emare potamu inosi?” 49Ago senu bua mai Yesure dai itiwa nukare ami nena kei awamu inoinua awa giro ego sewa awa, “Tua, ni nakare kasiwa meni nukare danisekare kotupitinosita?” 50Ago tuarise nusokare nana zo meni eriro pris bamura soumai awa damu wero dana wana mera awa kesenua. 51Ago wenu Yesu nu awa giro ego senua awa, “Tani awa zeme do.” Ago sero nu wana poti danara ninu ewanana wenua. 52Yesu nu pris babezinomare ibu bamura polis amira dia enire simai enire nukare nu ziro pumamu sero muwa giro numorekare ego senua awa, “Nikare kasiware dobare puro tupewa, awa goroba ema zo puro benamu mago inowa. 53Be giti awa na nimorekare dai ibu bamura ena nuawena nikare ana nogoro na kaka pumamu inowewi? Ata zeme ewa nikare ata mumera mama amira be awa.”

Petoro meni Yesu begi wenua.

54Ge ago senu nu saniro puro bamuwa. Nu puro pris bamubake amira nana so duru bamuwa. Ata Petoro meni awa asike noise nu ama ganenua awa. 55Nukare so amira goma mokara toiwa eni meni niao wero amire arumuro awinoise itiwa Petoro nu numorekare dai arumuro itinua awa. 56Sou bama diri zo meni Petoro niaora arumuro itinu ginu kei awenua, are nu ua inoise ego senua awa, “Ema ei awa nu Yesure dai nowia.” 57Ago senua, ata Petoro meni begi inoise ego senua awa, “Bama, na nu awa kaka gamu.” 58Ago senu borere tepo noko zo meni muro nu giro ego senua awa, “Ni dai ema amira bua mai zo.” Ago senu Petoro meni ego senua awa, “Otao, na tepo awa.” 59Ama aua zo tepo wenu amire noko zo meni zewai wero ego senua awa, “Me memeka, ema ei awa numore dai nowia. Nu Galilaya ema zo.” 60Ago senu Petoro meni ego senua awa, “Otao, ge niso tosa awa na kaka gamu awa.” Ago tuaise kokara ge senua. 61Ago wenu Tua meni ewesemuro iri Petoro nana ninua. Ago wenu Petoro nu Tua meni ge gita numore ego senua awa kotumunua, “Nine pi emire kokara ge kaka samure gita ‘Na Yesu kaka gamu’ ago sasa be etorobara wamunoya.” 62Petoro ge awa kotumuro kei damu niro di bamu senua awa.

Nukare Yesu sero isipitinoise dewa.

63Ema Yesu ziro puro itiwa ami nu sero isinoise dewa. 64Ago inoise mo sibi meni giti moka nuso gogo wero zasero diro nu atata wero ego sewa awa, “Ni porofete wero giro se, ema ni doinoya amira zazo aweni?” 65Ago sero nukare ge waya eni susumuro numore toise nu sero isewa awa.

Nukare Yesu ema giti kopira nana benaura ena gera potiwa.

66Pina atinu Yuda emara giti kopire pris babezinomare lo ge gipai emare ami poti dara niro sewa ema Yesu puro aunaira bamuwa amire numore ego sewa awa, 67“Ni ge se. Ni Yuda emara Soyai Ema Kristota tepo ni?” asewa nu senua awa, “Na nimorekare samunona, ata nikare gawa oko me wamunoya. 68Ota na ge enira nikare atata wamunona, awa nikare ge naso ina oko samunowa. 69Ota be bamu bayamunonakai awa na Emara Mai meni Anutu putoure amira nana wana mera arumuro itamunona.” 70Ago senu nukare ego sewa awa, “Are ni nitope Anutura Mai ni?” Asewa nu ego senua awa, “Iyo, na ewa. Aware nitopekare towa.” 71Ago senu nukare ina-sa wero sewa awa, “Nakai ge ne noko ninamunonikai? Be nuso meni Anutura zazo dena-betena weti ninenakai waya wetia awa.” Ago sewa awa.