Search form

Luka 22:1

Yudas nu Yesu ema giti kopire potamu sero baro sero niniro awewa.

1Pura bamu zo ame yis tepo ninoisowa amira waiko zo zazo nuso Betai Daininua amira pura awa kei awamu inoinu