Search form

Luka 22:10

10Ago sewato nu ego senua awa, “Nito niniuto. Nito nata mokara baro ema zo ou au bamu dimuro puro tupima nito ebete ena tamamunoya. Nito ema awa ama ganero baro so toyai giro nito so da amira toiroto