Search form

Luka 22:12

12Ago sawato nu so moka bamu zo so ike itia awa nimoreto gipamunoya. So moka awa sawa diai au-tewa sia wai itia. Gipai giro ana nito bona naira nena sia wewoto.”