Search form

Luka 22:13

13Ago senu nuto baro Yesu meni senua da ago ine tamuroto amire Betai Daininua amira ana-bona naira nena sia wewato awa.