Search form

Luka 22:17

17Ago sero nu akou zo pumuro Anuture kokopai asero amire ego senua awa, “Nikare akou ei awa puro te niwo.