Search form

Luka 22:20

20Ago senu nena niro tepo wewa amire akou ou wainire zo pumuro da ago inoise ego senua awa, “Ou wain ei awa orara naso. Orara naso awa nikare emo zozinona. Orara ami Anuture tairo nuai amira ge seka awa ziai zewai wamunoya.]