Search form

Luka 22:24

Bua mai nukare ge meni ina-da wero ai meni gita wai ema nusokare wamunoi ago sewa.

24Bua mai nukare ge meni ina-da inoise ego sewa awa, “Ai meni gita wai nasokai wamunoi?”