Search form

Luka 22:3

3Kau inoiwa Satan meni Yudas nana mokara toinua. Yudas zazo nuso Iskeriot asinoisowa, nu bua mai 12 amira zo.