Search form

Luka 22:31

Yesu nu ama Petoro meni numa poti gutipe namunoya amira ge senua.

31Yesu meni Petoro emo zo amuro ego senua awa, “O Simon, sana nini. Wuit zasero wasawera me ewe puti ewe awinowia ago ine Satan meni nikare puro zasero wasamu sero senu Anutu meni nininua.