Search form

Luka 22:34

34Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Petoro, na nimore me tona. Nine pi emire kokara ge kaka samure ‘Na Yesu kaka gamu’ ago sasa be etorobara wamunoya.” Ago senua awa.